มรดกโลก

          คำว่า มรดก นอกจากจะหมายถึง สิ่งที่ได้จากผู้ตาย แล้ว ยังหมายถึง สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือสิ่งที่สืบทอดมาแต่อดีตกาล เช่น มรดกโลก มรดกความทรงจำ วรรณคดีมรดก.

          มรดกโลก  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้  ภูเขา  ทะเลสาบ  ทะเลทราย  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสืบทอดมาแต่บรรพกาล  เช่น  อนุสาวรีย์ พีระมิด  เมือง หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ. สิ่งที่จะเป็นมรดกโลกต้องมีคุณค่า ควรปกป้องรักษาให้ตกทอดไปถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไป  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เป็นหน่วยงานที่คัดเลือกตามเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่กำหนดไว้ เพื่อขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก   มรดกโลกแต่ละแห่งแม้จะเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่  แต่การอนุรักษ์มรดกโลกเป็นหน้าที่ของประชาคมระหว่างประเทศ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.