มอบตัว

          มอบตัว มาจากคำว่า มอบ ที่แปลว่า ยกให้ กับคำว่า ตัว ที่แปลว่า ตน ตนเอง. เมื่อรวมคำเป็น มอบตัว หมายถึง นำนักเรียนหรือนักศึกษาไปมอบให้อยู่ในความปกครองของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาอยู่. การมอบตัวของนักเรียน ต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปลงชื่อในเอกสารการมอบตัวของโรงเรียนนั้น ๆ  ต้องมีการกรอกข้อมูลประวัติของนักเรียน บางโรงเรียนอาจมีการตรวจเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ถ้าแต่งกายไม่ถูกระเบียบจะไม่อนุญาตให้มอบตัว. นักเรียน นักศึกษาไม่ควรแต่งกายที่ถูกระเบียบเฉพาะวันมอบตัว แต่ควรแต่งกายถูกระเบียบทุกวัน เพราะเครื่องแบบเป็นศักดิ์ศรีและความภูมิใจของสถานศึกษา

          มอบตัว อีกกรณีหนึ่ง ใช้กับผู้ทำผิดกฎหมาย หมายความว่า ยอมตัวให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เพื่อสู้คดี เช่น โจรปล้นธนาคารเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.