มะลิเฉลิมนรินทร์

          มะลิเฉลิมนรินทร์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยได้ไกล ๑-๒ เมตร ดอกอ่อนมีขน ใบเดี่ยวค่อนข้างหนา ใบรูปรี กว้าง ๓-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๖-๘ เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนกลม แผ่นใบเรียบ เหนียว เป็นมัน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวน ๗-๑๓ ดอก ก้านดอกยาว ๑-๓ มิลลิเมตร กลีบกว้าง ๓-๔ มิลลิเมตร สีเหลืองนวล ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๒.๕ เซนติเมตร กลิ่นหอมแรง ดอกออกเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

          มะลิเฉลิมนรินทร์เป็นพืชถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทย เป็นพืชชนิดใหม่ พบที่จังหวัดเลย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เชิญพระนามมาเป็นชื่อชนิดว่า Jasminum bhumibolianum  (อ่านว่า จัส-มิน-นุ่ม ภู-มิ-พน-ลิ-อา-นุ่ม) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.