มัฆวานรังสรรค์

          มัฆวานรังสรรค์ ประกอบด้วยคำว่า มัฆวาน กับคำว่า รังสรรค์. มัฆวาน เป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์. รังสรรค์ แปลว่า สร้าง. มัฆวานรังสรรค์ แปลว่า พระอินทร์สร้าง เป็นชื่อสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมถนนราชดำเนินกลางกับถนนราชดำเนินนอก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังดุสิต ตัวสะพานมีโครงสร้างเป็นคานเหล็ก พื้นคอนกรีตราวสะพานเป็นเหล็กหล่อ มีดวงตรารูปช้างเอราวัณที่กึ่งกลางสะพาน นายช่างผู้ออกแบบคือนายคาร์โล อาเลกรี ชาวอิตาลี  สะพานนี้สร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับโอกาสที่มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕๐ ปี พอดี แต่เดิมนั้นโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานว่า สะพานมัฆวานรังรักษ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สะพานมัฆวานรังสรรค์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.