มัททวะ

          มัททวะ (อ่านว่า มัด-ทะ -วะ) เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๕. มัททวะ แปลว่า ความอ่อนโยน   ความนุ่มนวล. ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประทับลงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนั้น เป็นภาพที่ชินตาประชาชนชาวไทย. นับตั้งแต่เริ่มเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรในพุทธศักราช ๒๕๑๒ เป็นต้นมา พสกนิกรทุกท้องถิ่นได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด.   ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บางคนนำดอกไม้ ผลไม้ หรือข้าวของต่าง ๆ มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีตามอัตภาพของแต่ละคน ก็ทรงรับไว้ทั้งหมดโดยไม่ทรงรังเกียจ ไม่ทรงถือว่าไม่มีค่า. ความอ่อนโยนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ได้ทรงถือว่าพระองค์มีสิทธิ์ใด ๆ เหนือผู้อื่น.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.