มิตรจิตมิตรใจ

          คำว่า  มิตรจิตมิตรใจ (อ่านว่า มิด-ตฺระ -จิด-มิด-ตฺระ -ไจ) ใช้คำว่า  มิตร  จิต  และ ใจ  ประกอบกัน ออกเสียงลงน้ำหนักเฉพาะที่ คำว่า  มิตร  จิต  มิตร  ใจ เป็นคำสี่จังหวะโดยมีเสียงเชื่อมเบา ๆ.  คำว่า มิตรจิต (อ่านว่า มิด-ตฺระ -จิด) แปลว่า จิตที่เป็นมิตร จิตที่ผูกพันกันอย่างมิตร หมายถึงความมีไมตรี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กัน ปรองดองกัน. คำว่า จิต  มักใช้ซ้อนกับคำว่า ใจ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน เป็นคำว่า  จิตใจ. เมื่อใช้ว่า มิตรจิต จึงซ้อนคำว่า มิตรใจ กลายเป็นคำว่า มิตรจิตมิตรใจ  เช่น  เราเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน  ควรทำความรู้จัก แสดงมิตรจิตมิตรใจต่อกัน  มีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน  ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งจะทำให้ทุกคนมีความสุข  และบ้านเมืองก็จะมีความสงบ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.