มุทิตาจิต

          มุทิตาจิต  มาจากคำว่า มุทิตา กับ จิตมุทิตา หมายถึง ความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า มีลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข ก็พลอยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้รับโดยไม่ริษยา.  มุทิตาจิต อาจแสดงออกได้ด้วยการพูดแสดงความยินดี การส่งบัตรอวยพรไปแสดงความยินดี การมอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดี  หรือแสดงกิริยาให้รู้ว่ายินดีด้วย  เป็นต้น เช่น   ครูภาษาไทยร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่คุรุสภาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ 

          มุทิตา เป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร ๔ คือ  เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  เป็นคุณธรรมที่ผู้ใหญ่สมควรปฏิบัติ แสดงถึงความเป็นคนไม่อิจฉาริษยา ยอมรับและชื่นชมในความดี และความสำเร็จของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  มุทิตา มีความหมายเดียวกับคำว่า โมทนา  ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า อนุโมทนา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.