ยักษ์

         ยักษ์ เป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดี. ยักษ์มีรูปร่างใหญ่โต มีเขี้ยว มีฤทธิ์ เป็นบริวารของท้าวกุเวรผู้เป็นโลกบาลประจำทิศเหนือ. ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ยักษ์ส่วนใหญ่รักษาศีล นับถือและปกป้องพระพุทธศาสนา  คนไทยจึงนิยมสร้างประติมากรรมรูปยักษ์ขนาดใหญ่ไว้บริเวณซุ้มประตูทางเข้าศาสนสถานสำคัญ ๆ หรือเขียนรูปยักษ์ไว้ที่บานประตู เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นทวารบาลปกป้องพุทธสถาน เช่น ช่องประตูพระระเบียงคดของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นยักษ์ปูนปั้น สูงประมาณ ๖ เมตร จำนวน ๑๒ ตน.   ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) มีรูปยักษ์ขนาดเล็กหล่อด้วยโลหะ สูงประมาณ ๑๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๘ ตน  และซุ้มประตูทางเข้าพระวิหารวัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) เป็นยักษ์ปูนปั้น สูงประมาณ ๖ เมตร จำนวน ๒ ตน 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.