ยี่ห้อ

          ยี่ห้อ เป็นคำยืมภาษาจีน แปลว่า เครื่องหมายการค้า เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนบริษัท หรือใช้กำกับสินค้าเพื่อให้ทราบว่าเป็นสินค้าของบริษัทใด เช่น รถยี่ห้อนี้มีสีชมพูกลีบบัวที่ฉันชอบ สินค้านี้ไม่มียี่ห้อเลย ไม่รู้ว่าเป็นของดีหรือไม่ดี.  คำว่า ยี่ห้อ เดิมใช้กับสินค้าประเภทเครื่องจักรเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ต่อมาใช้กับสินค้าอื่น ๆ ด้วย เช่น เธอชอบยาสีฟันยี่ห้อนี้ ผงซักฟอกยี่ห้อเก่ากัดมือ ต้องเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ ปากกายี่ห้อนี้เขียนดีมาก  ร้านค้ามีขนมขายหลายยี่ห้อ

          คำว่า ยี่ห้อ นอกจากจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังใช้เป็นสำนวน หมายถึง ชื่อเสียง เช่น เราต้องรักษายี่ห้อของสถาบันไว้บ้าง และหมายถึง ลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดี เช่น เด็กกลุ่มนี้ท่าทางบอกยี่ห้อเกเร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.