รอง

          รอง  มีหลายความหมาย. ความหมายหนึ่งหมายถึง เอาภาชนะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งรับของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลลงมา เช่น เด็กไม่มีแก้วน้ำ จึงเอามือรองน้ำประปาจากก๊อกดื่ม.  หรือหมายถึง ต้านทานค้ำจุนให้คงอยู่ เช่น ใช้ไม้หมอนรองรางรถไฟ.  หมายถึง หนุนให้สูงขึ้น เช่น ใช้หมอนรองศีรษะคนไข้ให้สูงขึ้น จะได้รับประทานอาหารได้สะดวก.  หรือหมายถึง ใช้วัสดุกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ไม่ให้กระทบกัน เช่น ต้มเค็มปลาตะเพียนเขาใช้อ้อยใส่ก้นหม้อรองปลาตะเพียนไม่ให้ติดก้นหม้อ. ถ้าจะวางถาดร้อน ๆ บนโต๊ะนี้ ต้องใช้ผ้าหรือที่รองจานรองก่อน.

          คำว่า รอง อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ด้อยกว่า เช่น ฟุตบอลทีมนี้เป็นรองทีมคู่แข่ง.  หมายถึง เป็นที่ ๒ โดยตำแหน่ง เช่น รองนายกรัฐมนตรี รองอธิบดี รองอธิการบดี รองนางสาวไทย รองประธาน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.