รอม-ลอม

          คำว่า รอม กับ ลอม มีความหมายเหมือนกันว่า อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง เช่น ควายเขารอมหรือเขาลอม. และคำว่า ลอม ยังมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งต่างจากคำว่า รอม คือหมายถึง รวมตะล่อมขึ้นไปเป็นกองสูงมียอดแหลม เช่นในคำว่า ลอมฟาง

          อักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัดเลมีคำว่า รอม กับ ล่อม. รอม แปลว่า คลุ่ม เช่น สานครุให้ปากรอม และมีลูกคำว่า รอมปาก แปลว่า ห่อปาก.  ส่วน ล่อม แปลว่า กองสุมของไว้ จนเป็นกองใหญ่ มีลูกคำ ล่อมกอง  ล่อมเข้า  ล่อมฟาง ล่อมไม้

          ปัจจุบัน คำว่า ล่อม ในความหมายนี้เพี้ยนเป็นคำว่า ลอม และคำว่า รอม ออกเสียงเป็น ลอม  จึงทำให้คำว่า ลอม มี ๒ ความหมาย คือ รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม ความหมายหนึ่ง และ อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง อีกความหมายหนึ่ง. ความหมายหลังนี้ เขียนเป็น รอม ก็ได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.