รอ

          คำว่า รอ เมื่อเป็นคำนามมีความหมายถึง หลักที่ปักไว้เพื่อกันกระแสน้ำที่ไหลมาแรงซึ่งอาจทำให้ตลิ่งพัง  เช่น กระแสน้ำพุ่งมาตรงตลิ่งนั้น  เขาจึงทำรอกันไว้.    รอ เมื่อเป็นคำกริยา มีความหมายว่า  จ่อไว้  เช่น  เขาเป็นลม พยาบาลจึงเอาสำลีชุบแอมโมเนียมารอที่จมูกให้เขาได้กลิ่น.     ถ้าใช้ว่า  รอหน้า  จะแปลว่า เผชิญหน้า  เข้าหน้า  เช่น   เธอทำของเขาเสียแล้วจะมาอยู่รอหน้าให้เขาด่าเอาหรือ.   รอ  แปลว่า  คอยเพื่อให้พบ ได้รับ  หรือเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รอเข้าพบรัฐมนตรี.  รอเวลาเข้าสอบ.  รอให้ข้าวสุก.  ศาลตัดสินว่าเขาผิดจริง แต่เป็นความผิดครั้งแรกจึงให้รอลงอาญาไว้ก่อน. 

          รอ  มีความหมายคล้าย คอย คือ ปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อนที่จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   แต่คำว่า คอย  บ่งความหมายว่า เฝ้า  เฝ้าดู ด้วย  เช่นที่ใช้ว่า  หอคอย.   คอยระวังเหตุ.  การเฝ้าดูอาจเป็นไปเพื่อจับผิด  เช่น  ถ้าเธอคอยจับผิดสามี  เธอก็จะไม่มีความสุข.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.