ระดู

          ระดู มีที่มาเช่นเดียวกับคำว่า ฤดู คือมาจากคำว่า ฤตุ (อ่านว่า รึ-ตุ) ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ช่วงเวลาในรอบปี ซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกัน ช่วงเวลาที่กำหนดแน่นอน และหมายถึง เลือดประจำเดือน ด้วย. ในภาษาไทยโบราณ คำว่า รดู อาจหมายถึงช่วงเวลาที่กำหนดแน่นอนหรือเลือดประจำเดือนก็ได้ ดังในพงศาวดารเหนือ ใช้ว่า “ฝนตกตามรดู” และ “อยู่มากาลวันหนึ่งนางนั้นมีรดูโลหิตติดผ้า”

          ปัจจุบัน ระดู คำว่า ระ เขียนมีสระอะ ใช้ในความหมายว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเท่านั้น. ระดู คือเลือดปนกับผนังมดลูกด้านใน ที่มดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ขับออกมาทางช่องคลอดเป็นเวลา ๓ ถึง ๗ วัน  ในรอบเวลาประมาณ ๒๘ วัน หรือ ๑ เดือน จึงมักจะเรียก ระดู ว่า รอบเดือน หรือ ประจำเดือน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.