ระดู

          ระดู มีที่มาเช่นเดียวกับคำว่า ฤดู คือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่า ฤตุ (อ่านว่า รึ-ตุ) ในภาษาสันสกฤต ฤตุ แปลว่า ช่วงเวลาในรอบปี ซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกัน หรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิง ก็ได้. ภาษาไทยนำคำว่า ฤตุ มาแยกใช้เป็น ๒ คำ คือ ฤดู คำหนึ่ง กับ ระดู อีกคำหนึ่ง. ฤดู ใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ. ส่วนคำว่า ระดู แปลว่า เลือดประจำเดือนของผู้หญิง เช่น ยาสตรีที่วางขายดาษดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ระดูมาไม่ปรกติ. คำว่า ระดู ปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทน เช่น ประจำเดือน เลือดประจำเดือน โลหิตประจำเดือน หรือ เม็น ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว่า menstruation (อ่านว่า เม็น-สตรู-เอ-ชั่น). ส่วนคำว่า ระดู ยังคงใช้ในคำว่า ไข้ทับระดู หมายถึง ไข้ที่เกิดระหว่างที่มีประจำเดือน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.