ระบบ

          คำว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะหรือหน้าที่สำคัญ สอดคล้อง และสัมพันธ์กันตามหลักธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ  สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบของสิ่งใดถือว่าเป็นชุดเดียวกันและอยู่ในระเบียบเดียวกัน   คำว่า ระบบ ตามความหมายนี้จะมีคำนามตามมาเพื่อระบุว่าเป็นระบบของอะไร เช่น ระบบเสียงสระในภาษาใดภาษาหนึ่งประกอบด้วยเสียงสระทั้งหมดในภาษานั้น. เชื้อไข้หวัดใหญ่มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ. หน้าตาคนไข้เริ่มมีเลือดฝาดแล้ว แสดงว่าระบบการหมุนเวียนโลหิตเริ่มทำงานดีขึ้น.  ประเทศไทยคงเหมาะกับระบบการเมืองแบบไทย ๆ.  บางประเทศมีนโยบายต่อต้านระบบทุนนิยม. 

          คำว่า ระบบ มีอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ความเป็นระเบียบ  ความสม่ำเสมอ  มักปรากฏตามลำพัง เช่น  การทำงานต้องมีระบบ  งานจึงจะเสร็จทันเวลาและไม่มีปัญหา. บริษัทนี้บริหารกิจการเป็นระบบ ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.