ราษฎร

          คำว่า ราษฎร หมายถึง ผู้ที่เป็นคนของประเทศ ถือสัญชาติเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน มีสิทธิตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันทุกคน เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้ราษฎรได้ชมพระบารมีเท่านั้น แต่เพื่อทรงรับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและความต้องการของราษฎรด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เองด้วย  พระองค์ประทับท่ามกลางราษฎร มีพระราชดำรัสซักถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความสนพระราชหฤทัย ยังความชื่นชมโสมนัสในหมู่ราษฎรที่ทุกข์ยาก และเป็นกำลังใจที่จะทำให้ราษฎรลุกขึ้นสู้ชีวิตสู้ปัญหาโดยไม่ย่อท้ออีกต่อไป ผู้แทนราษฎรต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของปวงชน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.