รา

          รา มีหลายความหมาย  ความหมายแรก หมายถึง พืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สืบพันธุ์โดยใช้สปอร์.  รา อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เรามักจะพูดว่า ราขึ้น หรือ ขึ้นรา เช่น ขนมปังขึ้นรา. ต้นไม้ที่ตายซากมีราขึ้นอยู่.  ความหมายที่ ๒ หมายถึง ไม้ที่กระหนาบอยู่ใต้ท้องพรึงรับพื้นเรือนเพื่อไม่ให้พื้นอ่อน หรือใช้เป็นไม้จีมเสาที่ปากหลุมซึ่งยังไม่ได้กลบดินเพื่อกันไม่ให้โอนเอน เรียกว่า ราคอเสา. ความหมายที่ ๓ เป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้น้อยลง อ่อนลง หมดไปอย่างช้า ๆ เช่น  งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา. รักของเราไม่มีวันร้างรา. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ. เขารามือจากการบริหารกิจการและให้ลูกเข้ามาดูแลแทน. ความหมายที่ ๔ เป็นคำสรรพนาม ใช้ในคำประพันธ์ หรือในวรรณคดี แปลว่า เราสองคน  เช่น สองรา. ถ้าใช้ว่า สามรา หมายความว่า สามคน เช่น ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน มีความตอนหนึ่งว่า “เร่งหาประกันมาทันใด ผู้คุมเหวยรับไว้ทั้งสามรา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.