ลา

          ลา  มีหลายความหมาย.  ความหมายแรก หมายถึง สัตว์ชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง.ความหมายที่ ๒ เป็นคำกริยา หมายถึง จากไป เช่น วันนี้ลาก่อนนะ  พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่.  ลา หมายถึง ขออนุญาตหยุดงานหรือหยุดเรียนด้วยเหตุต่าง ๆ  เช่น ลาศึกษาต่อ ลากิจ ลาป่วย. ลา ใช้ร่วมกับคำว่า ลับ หรือ โลก แปลว่า ตาย เช่น ลาลับ ลาโลก.  ถ้าใช้ว่า ลาออก หมายถึง ขออนุญาตให้พ้นจากสภาพที่ดำรงอยู่ เช่น ลาออกจากกรรมการสมาคม.  แปลว่า ขอคืนของที่บูชาหรือบนไว้  เช่น ลาข้าวพระพุทธ  ลาของแก้บน.  ความหมายที่ ๓ เป็นลักษณนาม แปลว่า ครั้ง  เช่น โห่ ๓ ลา ย่ำฆ้อง ๓ ลา.  ความหมายที่ ๔  ลา เป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของชาวภาคใต้เรียกขนมลา. ความหมายที่ ๕  ลา แปลว่ามีกลีบชั้นเดียว ไม่ซ้อน ใช้กับดอกไม้ เช่น มะลิลา พุดลา ชบาลา. ความหมายที่ ๖ แปลว่าเตี้ย เช่น เกยลา  แท่นลา  เตียงลา 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.