ล็อบบี้

          คำว่า ล็อบบี้ มาจากภาษาอังกฤษว่า lobby สะกด l-o-b-b-y หมายถึงการพยายามโน้มน้าวผู้มีอิทธิพลทางการเมืองให้ช่วยสนับสนุนการกระทำ ความต้องการ หรือความเชื่อของตน  ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ทำหน้าที่นี้เรียกว่า ล็อบบี้ยิสต์ สะกด l-o-b-b-y-i-s-t   

          ในภาษาไทยใช้คำ ล็อบบี้ ตามความหมายในภาษาอังกฤษ และใช้หมายถึงการโน้มน้าวให้สนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น เลขาฯสมาคมล็อบบี้สมาชิกให้เลือกนายกสมาคมคนเดิมให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.