วัดจักรวรรดิราชาวาส

          ชื่อวัดในกรุงเทพมหานครวัดหนึ่ง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อว่าวัดนางปลื้ม ต่อมาเรียกกันว่า วัดสามปลื้ม. เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งวัด และได้ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดจักรวรรดิราชาวาส (อ่านว่า วัด-จัก-กฺระ-หฺวัด-รา-ชา-วาด). คำว่า จักรวรรดิ พยางค์หลังออกเสียงตามลักษณะอักษรนำในภาษาไทย จึงเป็น จัก-กฺระ-หฺวัด. ชื่อวัดนี้คือ วัด-จัก-กฺระ-หฺวัด-รา-ชา-วาด

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.