วันภาษาไทยแห่งชาติ


ถาม :
    ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่า วันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวันอะไร

ตอบ:    หลายท่านคงทราบแล้ว  แต่บางท่านอาจจะไม่ทราบ  บางท่านก็ทราบว่าวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นวันที่กำหนดให้เรานึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาชาติของเรา  เป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของคนไทย  แต่อาจจะลืมไปแล้วว่าตรงกับวันอะไร  วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ครับ    รัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ   ก็เนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง  ปัญหาการใช้คำไทยที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ซึ่งแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยภาษาไทย  ทรงห่วงใยภาษาไทย  และมีพระราชประสงค์ให้คนไทยออกเสียงภาษาไทยและใช้คำไทยให้ถูกต้อง

          ในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปีนี้ ขอเชิญคนไทยทุกคนพร้อมใจกันพูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนเถิดนะครับ

ที่มา: บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.