วาจาเหมือนงาช้าง

          วาจาเหมือนงาช้าง เป็นสำนวนเปรียบเทียบเตือนใจให้คนรักษาคำพูด ไม่กลับคำ สัญญาต้องเป็นสัญญา เหมือนกับงาช้างเมื่องอกออกมาแล้วจะไม่หดกลับคืน ดังโคลงโลกนิติบทหนึ่งว่า

                         “งาสารฤๅห่อนเหี้ยน       หดคืน
                    คำกล่าวสาธุชนยืน                อย่างนั้น
                    ทรชนกล่าวคำฝืน                 คำเล่า
                    หัวเต่ายาวแล้วสั้น                 เล่ห์ลิ้นทรชน”

          บาทที่ว่า “คำกล่าวสาธุชนยืน อย่างนั้น” หมายถึง คนดีย่อม รักษาคำพูดของตน พูดอย่างไรทำอย่างนั้น.  ส่วนคนชั่ว จะไม่รักษาคำพูด พูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง นักปราชญ์เปรียบวาจาของคนดีเหมือนงาช้าง ส่วนวาจาของคนชั่วเหมือนหัวเต่าที่ผลุบ ๆ โผล่ ๆ เชื่อถือไม่ได้

          ในวรรณคดีไทยยังปรากฏสำนวนว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ คือคนที่เป็นผู้ปกครองประเทศหรือผู้นำพูดแล้วต้องรักษาคำพูด เหมือนกับงาช้างที่งอกแล้วไม่หดคืน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.