วิจักษ์

          คำว่า วิจักษ์ เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า appreciation. เมื่อใช้เป็นศัพท์วิชาการทางศิลปะ หมายถึงความเข้าใจ ความรู้สึก และความซาบซึ้งในคุณค่าของงานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ร้อยกรอง นาฏศิลป์ ดนตรี เรียกว่า ศิลปวิจักษ์ (อ่านว่า สิน-ละ-ปะ-วิ-จัก) (art appreciation). ความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี เรียกว่า วรรณคดีวิจักษ์.

          ความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งนี้เกิดจากการสัมผัสงานเหล่านั้นด้วยอารมณ์ทางศิลปะมิใช่เกิดจากการใช้เหตุผล แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกฝนเช่นเดียวกับวิชาการอื่น ๆ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.