วิธี

          คำว่า วิธี  มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่า  วิธิ  ยืดสระท้ายคำให้เป็นเสียงยาว  วิธิ  จึงกลายเป็น วิธี.   วิธี แปลว่า ทำนอง หนทาง หรือขั้นตอนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น วิธีทำขนมอย่างหนึ่ง ๆ ย่อมแตกต่างกัน   ขนมบางชนิดใช้วิธีกวน  บางชนิดใช้วิธีนึ่ง  บางชนิดใช้วิธีผิง  บางชนิดใช้วิธีอบ  บางชนิดใช้วิธีแช่ในน้ำเชื่อม.  วิธีสอนหนังสือแต่ละวิชาก็ต่างกัน   หรือแม้แต่สอนวิชาเดียวกัน ครูแต่ละคนก็มีวิธีสอนแบบของตนซึ่งอาจเหมือนหรือไม่เหมือนครูคนอื่นก็ได้.  การทำสิ่งต่าง ๆ อาจมีวิธีทำที่ถูกหรือวิธีที่ไม่ถูก เรียกว่า ทำถูกวิธีหรือทำไม่ถูกวิธี.  นอกจากนี้  คำว่า วิธี ยังใช้หมายถึง กฎ เกณฑ์  หรือขนบ ธรรมเนียม  ก็ได้ เช่นในคำว่า  วิธีการ ซึ่งหมายถึง วิธีปฏิบัติตามหลักการที่เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ อย่างวิธีการที่ต้องปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง.  วิธีการในการจดสิทธิบัตรงานประดิษฐ์  วิธีการที่จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   วิธีการในการยื่นซองประกวดราคาสินค้า วิธีการที่จำเป็นในการขอวีซ่า  เป็นต้น

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.