วิสัยทัศน์ และ ทัศนวิสัย

          คำว่า วิสัยทัศน์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า vision (อ่านว่า วิ-ชั่น) หมายถึงความสามารถในการมองเห็น จินตนาการ หรือคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ก่อนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องพิจารณาวิสัยทัศน์ของเขาเสียก่อน ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

          ส่วนคำว่า ทัศนวิสัย ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า visibility (อ่านว่า วิ-สิ-บิล-ลิ-ตี้) หมายถึงสภาพของบรรยากาศซึ่งมีผลต่อการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในระยะไกล หรือระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร เช่น วันนี้หมอกลงจัด ต้องงดเที่ยวบิน เพราะทัศนวิสัยไม่ดี

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.