วิหาร

          วิหาร หมายถึง อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป วิหารที่อยู่ในวัดมักจะสร้างคู่กับโบสถ์ มักมีเฉพาะวัดสำคัญและเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีหลายแบบ เช่น 

          วิหารแกลบ หมายถึง วิหารเล็ก ๆ.

          วิหารคด หมายถึง วิหารที่มีลักษณะคดเป็นข้อศอกอยู่ตรงมุม อาจมีหลังเดียวก็ได้ โดยมากจะมี ๔ มุมใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น วิหารคดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.

          วิหารทิศ คือวิหารที่สร้างออกมาทั้ง ๔ ด้านของพระสถูป หรือพุทธเจดีย์ หรือเป็นวิหารที่อยู่ตรงกลางของพระระเบียงทั้ง ๔ ด้าน เช่น วิหารทิศที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม.

          วิหารยอด หมายถึงวิหารที่มียอดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ถ้ายอดเป็นทรงเจดีย์ เรียกวิหารยอดเจดีย์ ถ้ายอดเป็นทรงปรางค์ เรียกวิหารยอดปรางค์

          ยังมีวิหารอีกแบบหนึ่งเรียกวิหารราย เป็นวิหารที่มีขนาดเล็ก ตั้งเรียงรายอยู่ภายในพุทธาวาสโดยรอบ เช่น วิหารรายวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

          วิหารหลวง คือ วิหารที่มีด้านท้ายเชื่อมติดกับพระสถูป พระเจดีย์ หรือพระปรางค์ เช่น วิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.