ศาล

          คำว่า ศาล  มีหลายความหมาย  ความหมายแรก หมายถึง  องค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี  เช่น  คดีที่เกี่ยวกับที่ดิน ศาลจะวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ก่อนที่จะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป.  ความหมายที่ ๒ หมายถึง ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี  เช่น  ข้าแต่ศาลที่เคารพ  ขอให้ศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์  ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยด้วย.  ความหมายที่สาม หมายถึง ที่ชำระความ เช่น ศาลแพ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร.  เขาเดินทางไปฟังการอ่านคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี.  อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง สถานที่อันเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดา เทพารักษ์ หรือเจ้าผี เป็นต้น  เช่น  คนไทยนิยมสร้างศาลพระภูมิสำหรับให้เทวดาหรือเจ้าที่ได้อยู่อาศัย  ศาลพันท้ายนรสิงห์เดิมสร้างเป็นศาลเพียงตาอยู่ที่คลองโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.