ศาสตราจารย์คลินิก

          ศาสตราจารย์คลินิก เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลที่ทำหน้าที่สอนและบริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์

          ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์คลินิก ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป สอนและให้บริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีคุณธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ มีภาระงานสอนและปฏิบัติการทางคลินิกตามข้อกำหนด มีผลการสอนระดับเชี่ยวชาญ มีเอกสารการสอนหรือสื่อการสอน อย่างน้อย ๑ หัวข้อในระดับดีมาก และงานปฏิบัติการทางคลินิกที่ทำเป็นประจำในมหาวิทยาลัยเป็นผลดีมาก

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.