ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ ศาสดาจารย์

          ศาสตราจารย์ (อ่านว่า  สาด-สะ-ตฺรา-จาน) เขียน ศ ศาลา  สระอา  ส เสือ  ต เต่า  ร เรือ สระอา  จ จาน  สระอา  ร เรือ  ย ยักษ์  การันต์.   มาจากคำว่า ศาสตร์ หมายถึง วิชาความรู้ สมาสกับคำว่า อาจารย์ หมายถึง ครู  

          ศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา มักมีผู้ออกเสียงคำนี้ว่า สาด-สะ-ดา-จาน ซึ่งไม่ถูกต้อง   คำว่า ศาสดา หมายถึง ผู้ตั้งลัทธิศาสนา หรือผู้เป็นศาสนทูตนำคำสอนของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ เช่น พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์. ถ้าใช้ว่า ศาสดาจารย์ จะหมายถึง “อาจารย์ผู้เป็นศาสดา” 

          คำว่า ศาสตราจารย์ กับ ศาสดาจารย์ เป็นคนละคำกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.