ศิลปกรรม

          คำว่า ศิลปกรรม มี ๒ ความหมาย ความหมายแรกเป็นการพูดรวม ๆ หมายถึง กิจกรรมและผลงานทางศิลปะ เช่น ขอเชิญชมงานแสดงศิลปกรรมครั้งสำคัญ ที่หอศิลป์ วังท่าพระ.

          อีกความหมายหนึ่ง ได้แก่วิชาสาขาต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและการสร้างสรรค์เชิงศิลปะซึ่งเกิดจากจินตนาการเกี่ยวกับรูป เสียง ความคิด เช่น จิตรกรรม ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ

          ศิลปกรรม อาจแบ่งย่อยเป็นหลายประเภท เช่น ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปการแสดง สถาปัตยศิลป์ (อ่านว่า สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-สิน)  วิจิตรศิลป์ (อ่านว่า วิ-จิด-สิน)  และ ประยุกต์ศิลป์ (อ่านว่า ปฺระ-ยุก-สิน). เรียกรวมว่าศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อใช้เป็นชื่อคณะวิชาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนวิชาด้านศิลปกรรม

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.