ศีล

          ศีล เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๒. คำว่า ศีล มาจากภาษาสันสกฤตว่า ศีล (อ่านว่า สี-ละ) แปลว่า ปรกติ หมายถึง ความปรกติของกายและวาจา. การรักษาศีล หมายถึง การรักษากายวาจาให้เป็นปรกติ ไม่ก้าวล่วงไปทำร้ายหรือทำความเดือดร้อนให้ผู้ใด. ศีล เป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดอยู่เป็นนิจ และเพื่อให้มีเวลารักษาศีลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ จึงได้ทรงพระผนวช ณ วัดบวรนิเวศ-วรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงสำเร็จราชการแทนพระองค์. ในช่วงที่พระองค์ทรงพระผนวชนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรักษาศีล ๒๒๗ ข้ออย่างเคร่งครัด. ได้ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่ารับบิณฑบาตตามกิจของภิกษุ. แม้ในเวลาปรกติก็ทรงรักษาศีลห้าเป็นตัวอย่างอันดีแก่พสกนิกร. ทรงช่วยปลดปล่อยสัตว์ด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือที่จะถูกฆ่าอีกด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.