สงกรานต์

          คำว่า สงกรานต์ มาจากคำสันสกฤต สงฺกฺรานติ (อ่านว่า สัง-กฺราน-ติ) ซึ่งแปลว่า เคลื่อนย้ายเข้าไป. คำนี้มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งคือ เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า. คนไทยถือว่าเทศกาลขึ้นปีใหม่มี ๓ วัน คือวันที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เมษายน. วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ คือวันที่ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ. วันที่ ๑๔ คือวันเนา. เนา เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า อยู่. ถือว่าเป็นวันว่างที่อยู่ระหว่าง ๒ ศก. และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศก แปลว่า ยกศกใหม่ ถือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีเมษอย่างเต็มที่ จึงเป็นวันที่ขึ้นศักราชใหม่.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.