สงฆ์

          สงฆ์ คือภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสามารถร่วมกันทำกิจหรือทำสังฆกรรมต่าง ๆ ตามพระวินัยได้ โดยได้กำหนดจำนวนไว้ดังนี้

          สงฆ์ ๔ รูป สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้แต่ทำสังฆกรรมอย่างอื่นไม่ได้

          สงฆ์ ๕ รูป สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้เช่นเดียวกับสงฆ์ ๔ รูป นอกจากนั้นยังสามารถรับกฐิน อุปสมบทภิกษุในถิ่นที่ไม่มีภิกษุ และปวารณาได้. สังฆกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ทำไม่ได้

          สงฆ์ ๑๐ รูป ทำกิจของสงฆ์ได้ทุกอย่างยกเว้นสวดถอนอาบัติสังฆาทิเสส

          สงฆ์ ๒๐ รูปขึ้นไป ทำกิจของสงฆ์ทั้งปวงได้ รวมทั้งสามารถสวดถอนอาบัติสังฆาทิเสสได้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.