สนตะพาย

          คำว่า สน หมายความว่า เอาเชือกร้อยผ่านรูอย่างสนเข็ม. คำว่า ตะพาย หมายถึง ผนังช่องจมูกวัวควายที่เจาะให้ร้อยเชือกได้. กิริยาที่เอาเชือกร้อยจมูกวัวควายนี้ เรียกว่า สนตะพาย.  เมื่อสนตะพายวัวควายแล้ว ก็สามารถจูงวัวควายไปไหน ๆ หรือผูกหลักไว้ตามความต้องการได้

          คำว่า สนตะพาย ถ้านำมาใช้แก่คน มีความหมายว่า ชักจูงให้เชื่อหรือทำตามได้  เปรียบเหมือนกับควายที่ถูกสนตะพายหรือถูกจูงจมูก เช่น เสียแรงที่เล่าเรียนมาก็มาก แต่กลับยอมให้เขาสนตะพายอยู่ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.