สมณสารูป

          สมณสารูป  ประกอบด้วยคำว่า สมณะ  กับ  สารูปสมณะ  หมายถึง  ผู้สงบกาย  วาจา  ใจ  หรือผู้สงบกิเลสแล้ว  ในที่นี้หมายถึง ภิกษุในพระพุทธศาสนา.  สารูป หมายถึง  เหมาะ หรือควร  ตรงกับคำบาลีว่า สารุปฺป (อ่านว่า สา-รุบ-ปะ). สมณสารูป  หมายถึง  ความประพฤติอันสมควรของสมณะ เริ่มตั้งแต่การสำรวมในการนุ่งห่มเมื่อต้องออกจากวัด ระวังอิริยาบถ ไม่คะนอง  ไม่มีกิริยาร้าย  เป็นต้น  ภิกษุผู้มีสมณสารูปจะทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น เช่น  ภิกษุเมื่อออกจากวัดไปบ้านควรนุ่งห่มให้สมควรแก่สมณสารูปโดยห่มคลุมปิดไหล่ทั้ง ๒ ข้าง. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ค้นคว้าท่ากายบริหารที่ไม่ขัดต่อสมณสารูปเพื่อลดการอาพาธของภิกษุสามเณร. การเทศน์แบบปุจฉาวิสัชนา ภิกษุจะคำนึงถึงสมณสารูปเสมอ กล่าวคือไม่ตลกคะนอง ไม่ออกท่าทางจนเกินสมควร. 

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.