สมถะ

          สมถะ (อ่านว่า สะ-มะ -ถะ) เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลีว่า สมถ (อ่านว่า สะ-มะ -ถะ) แปลว่า การทำใจให้สงบโดยเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่วแน่ เป็นวิธีการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่นำไปสู่ความสงบในจิตใจ.   ผู้ที่มีความสงบในจิตใจ จะพยายามตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นกิเลสของมนุษย์ ให้ลดน้อยลงจนหมดไปได้ในที่สุด. คนสมถะจึงมีลักษณะมักน้อย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่โลภ ใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เช่น เขาเป็นคนสมถะ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรูหรา. แม้จะร่ำรวยมีเงินทองมากมาย แต่เขาก็อยู่อย่างสมถะ. คนสมถะอย่างเขาย่อมไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.