สร้าง

          คำว่า สร้าง มีความหมายว่า ทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น เป็นขึ้น เช่น สร้างบ้าน สร้างวัด สร้างศาลา  หรือทำให้เกิดขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์ เช่น พระพรหมสร้างโลก.  ทำให้เกิดขึ้นด้วยจินตนาการ เช่น สร้างภาพในความฝัน. สร้างฝันให้บรรเจิด. สร้างตัวละคร. สร้างจินตนาการ

          สร้าง อาจใช้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สร้างความดี. สร้างกุศล. สร้างชื่อเสียง.  สร้างเนื้อสร้างตัว. สร้างฐานะ.

          สร้าง หมายความว่า ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลอื่นก็ได้ เช่น สร้างมิตรภาพ. สร้างไมตรี. สร้างศัตรู. สร้างความนิยม. สร้างศรัทธา.

          คำว่า สร้าง อาจใช้กับคำว่า สรรค์ เป็น สร้างสรรค์   ใช้กับการสร้างสิ่งที่ประดิษฐ์หรือคิดขึ้นโดยไม่ลอกเลียนใคร เช่น ความคิดสร้างสรรค์. ผลงานสร้างสรรค์. ศิลปะสร้างสรรค์.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.