สวดมนต์-เวทมนตร์

          คำว่า มนต์ ที่หมายถึง คำศักดิ์สิทธิ์ หรือคำสำหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เขียนได้ ๒ แบบ คือ มนต์ เขียน ม ม้า  น หนู  ต เต่า การันต์ หรือ มนตร์ เขียน ม ม้า  น หนู ต เต่า  ร เรือ  การันต์   ๒ คำนี้ใช้ต่างกัน      

          มนต์ (ต เต่า การันต์) เป็นภาษาบาลี ใช้กับคำทางพระพุทธศาสนา หมายถึงคำสาธยายพระพุทธวจนะ (อ่านว่า พุด-ทะ-วะ-จะ-นะ) เช่น สวดมนต์. น้ำพระพุทธมนต์.

          ส่วน มนตร์ (ต เต่า  ร เรือ  การันต์) ใช้ทางศาสนาพราหมณ์หรือทางไสยศาสตร์ หมายถึง คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น เป่ามนตร์. น้ำเทพมนตร์. ร่ายมนตร์. เวทมนตร์คาถา.

          การใช้แยกคำเช่นนี้ก็เพื่อทำให้ภาษามีคำใช้มากขึ้นและตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.