สวัสดิมงคล

          คำว่า สวัสดิมงคล (อ่านว่า สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน) ประกอบด้วยคำว่า สวัสดิ (อ่านว่า สะ-หฺวัด-ดิ) กับ มงคล. อ่านเสียงเชื่อมคำทั้ง ๒ ว่า สะ-หฺวัด-ดิ-มง-คน. สวัสดิ หรือ สวัสดี เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง. คำว่า สวัสดี ใช้เป็นคำทักทายหรือคำกล่าวอำลา ก็เพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ให้พรแก่กันให้มีความเจริญรุ่งเรือง. คำว่า มงคล หมายถึงเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ สิ่งซึ่งนำความเจริญมาให้และป้องกันมิให้ความเสื่อม ความเลวร้ายมาสู่. งานที่จัดเพื่อให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข ความเจริญ ความสุขสบาย จึงเรียกว่า งานมงคล. เมื่อใช้คำว่า สวัสดิมงคล จึงมีความหมายถึง สิ่งที่นำความเจริญรุ่งเรือง ความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น ในการขึ้นบ้านใหม่ เราอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าในบ้านก่อนเพื่อนำสวัสดิมงคลมาสู่บ้าน.  เราควรทำแต่สิ่งที่ดี ซึ่งจะนำสวัสดิมงคลมาสู่ชีวิต ครอบครัว และบ้านเมือง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.