สหัสวรรษ

ถาม :  คำว่า “สหัสวรรษ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ :  คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน”  คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษา
อังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม)  หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี

ถาม : เริ่มนับที่จุดใด

ตอบ : มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า
ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้ายด้วย ๙๙ ๙ (อ่านว่า เก้า เก้า เก้า) ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๑ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง) และจบลงที่ปีซึ่งลงท้าย
ด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์)   เพราะฉะนั้น สหัสวรรษที่ ๒   จึงหมายถึงช่วงเวลา
จากปี ๑๙๐๐ ถึงปี ๑๙๙๙ หรือปี ๑๙๐๑ (อ่านว่า หนึ่งพันเก้าร้อยเอ็ด หรือ หนึ่งพันเก้า
ร้อยหนึ่ง) ถึงปี ๒๐๐๐

ถาม :  แล้วในปัจจุบันเราอยู่ในสหัสวรรษที่เท่าใด

ตอบ : ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ต่างอยู่ในสหัสวรรษที่ ๓ เหมือนกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.