สองยาม

          สองยาม หมายถึง เที่ยงคืนหรือเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา  สาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า สองยาม  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ในหนังสือบันทึกรับสั่งประทาน หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (อ่านว่า สุ-มน-ชาด  สะ-หฺวัด-ดิ-กุน) ว่า เวลาเที่ยงคืนจะย่ำกลอง ๒ ลา คือ ๒ ชุด เรียกว่า สองยาม และ ศาสตราจารย์วิสุทธ์  บุษยกุล ก็อธิบายสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า สองยาม ไว้ในหนังสือ ศรีชไมยาจารย์ (อ่านว่า สี-ชะ -ไม-ยา-จาน) ว่า ตำรวจอยู่ยามกลางคืน ถึงเวลาหกทุ่มต้องเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่สอง เราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่า สองยาม 

          สรุปว่าเวลาเที่ยงคืนซึ่งเรียก สองยาม นั้น เป็นเวลาที่มีการย่ำกลอง ๒ ลา คือ ๒ ชุด และเป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่สอง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.