สะพาน

          สะพาน หมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามสิ่งต่าง ๆ.  สะพานข้ามลำคลอง เช่น สะพานอรุณอัมรินทร์. สะพานข้ามแม่น้ำ เช่น สะพานพระพุทธยอดฟ้า. สะพานข้ามจากฝั่งไปสู่เกาะ เช่น สะพานติณสูลานนท์.  สะพานข้ามถนน เช่น สะพานรัชโยธิน. สะพานข้ามทางรถไฟ เช่น สะพานกษัตริย์ศึก. สะพานข้ามทางแยก เช่น  สะพานไทย-เบลเยียม.

          สะพานประกอบด้วย ส่วนที่ใช้เพื่อข้าม เรียกว่า ตัวสะพาน ฐานรองรับตัวสะพานและสิ่งก่อสร้างเรียก ตอม่อสะพาน ปลายของตัวสะพานแต่ละด้าน เรียกว่า เชิงสะพาน หรือ ตีนสะพาน ส่วนที่ยึดเหนี่ยวสำหรับเกาะและป้องกันอันตรายเวลาเดินขึ้นลง เรียกว่า ราวสะพาน และส่วนของสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างตัวสะพานกับเชิงสะพานซึ่งต่อกับถนน เรียกว่า คอสะพาน เช่น กระแสน้ำแรงเซาะคอสะพานขาด ทั้งคนทั้งรถข้ามออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.