สังคญาติ

          คำว่า ญาติ หากพูดอย่างไม่เป็นทางการ อาจเติมคำหน้าหรือคำท้าย เป็น สังคญาติ (อ่านว่า สัง-คะ -ยาด) ญาติกา (อ่านว่า ยาด-ติ -กา) หรือ ญาติโกโหติกา (อ่านว่า ยาด-ติ -โก-โห-ติ -กา). คำว่า สังคญาติ แปลว่า บรรดาญาติ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกัน หมายถึง  ญาติทั้งที่สืบสายโลหิตและมิได้สืบสายโลหิต เช่น งานนี้จัดขึ้นในหมู่ญาติ ฉันเป็นแขกคนเดียวที่ไม่ได้เป็นสังคญาติอะไรด้วย แต่เรานับถือกันมาก. คำว่า สังคญาติ สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก สาขาญาติ ในกฎหมายตราสามดวงมีคำว่า สาขาญาติ และ สังขาญาติ. ดูตามบริบท คำว่า สาขาญาติ หรือ สังขาญาติ น่าจะหมายความว่า ญาติที่มิได้สืบสายโลหิตโดยตรง คือมิใช่ปู่ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ลูกหลาน แต่เป็นลูกหลานของลุง อา หรือเป็นลูกหลานของพี่น้องของปู่หรือตาเป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาออกไป

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.