สัญรูป

          คำว่า สัญรูป (อ่านว่า สัน-ยะ-รูบ) เป็นศัพท์บัญญัติสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. มาจากคำว่า icon (อ่านว่า ไอ-ค่อน) หมายถึงรูปหรือเครื่องหมายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้แทนคำสั่งให้ทำงาน เช่น รูปเครื่องพิมพ์ แทนคำสั่งเกี่ยวกับการพิมพ์. รูปแฟ้ม แทนคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูล. รูปถังขยะ แทนคำสั่งเกี่ยวกับการลบข้อมูลทิ้ง.

          นอกจากจะใช้ทางคอมพิวเตอร์แล้ว คำ สัญรูป ยังใช้สื่อความหมายของสิ่งต่าง ๆ ด้วย เช่น ช้อนส้อม หมายถึง ร้านอาหาร. รูปผู้ชายผู้หญิง หมายถึง ห้องสุขา. รูปกากบาท หมายถึง โรงพยาบาลเป็นต้น.

          คำว่า สัญรูป มาจากคำว่า สญฺ (อ่านว่า สัน-ยะ) แปลว่า รู้. กับคำว่า รูป. สัญรูปจึงแปลตามศัพท์ว่า รูปที่รู้กัน.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.