สัญลักษณ์

          คำว่า สัญลักษณ์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับภาษาอังกฤษว่า symbol หมายถึง สิ่งที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งซึ่งแทนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ เช่น ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด. อักษรโรมัน โอตัวใหญ่ เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุออกซิเจน. ดอกกุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก. นกพิราบขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ.

          สัญลักษณ์ มาจากคำว่า สญฺ (อ่านว่า สัน-ยะ) แปลว่า รู้ กับคำว่า ลกฺษณ (อ่านว่า ลัก-สะ-นะ) .

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.