สัตว์นรก

          สัตว์นรก แปลตรงๆ ว่า สัตว์ที่เกิดในนรก. คำว่า สัตว์ ในที่นี้มิได้หมายถึง สัตว์เดรัจฉาน แต่หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ. ส่วน นรก เป็นชื่อของภูมิที่ต่ำที่สุด เป็นแดนสำหรับลงทัณฑ์มนุษย์ที่ก่อกรรมทำชั่วไว้ในยามที่มีชีวิต

          คนไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนาเชื่อว่า เมื่อสัตว์นรกชดใช้กรรมของตนในนรกหมดแล้ว ก็จะจุติจากนรกไปบังเกิดในภูมิที่สูงขึ้น แต่โดยมากมักกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่

          ในภาษาไทยปัจจุบัน สัตว์นรก เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบผู้ที่ทำชั่วอย่างรุนแรงเหี้ยมโหดไร้คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำชั่วต่อพระศาสนา เช่น ลักลอบตัดเศียรพระพุทธรูป ฆ่าพระภิกษุ ทำร้ายร่างกายหรือฆ่าบุพการี เด็ก สตรี และคนชรา. ผู้ที่ใช้คำว่า สัตว์นรก เรียกผู้อื่น มักเป็นผู้ที่รู้สึกโกรธแค้นอย่างที่สุดจนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.