สัมฤทธิ์

          คำว่า สัมฤทธิ์ (อ่านว่า สำ-ริด) มาจากคำสันสกฤตว่า สมฺฤทฺธิ (อ่านว่า สำ-ริด-ทิ). ในภาษาไทยสัมฤทธิ์มี ๒ ความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง สำเร็จ เช่น ขอให้ความปรารถนาของเจ้าจงสัมฤทธิ์. การสื่อสารจะมีผลสัมฤทธิ์ได้ ต้องอาศัยทั้งผู้ส่งสารที่ดีและผู้รับสารที่ดี

          คำว่า สัมฤทธิ์ มีอีกความหมายหนึ่งคือ โลหะผสม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับดีบุก ยุคสัมฤทธิ์ อยู่ระหว่างยุคหินใหม่กับยุคเหล็ก เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำทองแดงมาหลอมรวมกับดีบุก กลายเป็นโลหะผสม ทำเป็นเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องสัมฤทธิ์ที่บ้านเชียงมีขวาน ใบหอก และเครื่องประดับต่าง ๆ. เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็กแข็งแกร่งกว่าเครื่องมือสัมฤทธิ์ แต่สัมฤทธิ์เกิดสนิมได้ยาก จึงคงสภาพได้นานกว่าเหล็กมาก.

          คำว่า สัมฤทธิ์ ที่หมายถึงโลหะผสม เดิมเขียน สำริด แต่ปัจจุบันให้เขียนเหมือนคำที่หมายถึงสำเร็จ คือใช้ ฤทธิ์

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.