สาธุ (๒)

          คำว่า สาธุ นอกจากเป็นคำที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เปล่งเพื่อแสดงว่าเห็นด้วย ยอมรับว่าเหมาะสมและดีงามแล้ว ยังเป็นคำที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ใช้เปล่งในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน ดังนี้

          ๑. เปล่งเมื่อพระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าสงฆ์สวดแสดงอานิสงส์ของศีล.

          ๒. เปล่งเมื่อพระภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาจบ

          ๓. เปล่งเมื่อพระภิกษุให้พร 

          พุทธศาสนิกชนมักเปล่งคำว่า สาธุ ติดต่อกัน ๓ ครั้งช้า ๆ พร้อมกับยกมือที่ประนมไว้ขึ้นเหนือศีรษะ

          ๔. เปล่งเพื่ออนุโมทนาบุญที่บุคคลได้ทำไปแล้ว

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.