สาธุ (๓)

          คำว่า สาธุ นอกจากเป็นคำที่พระสงฆ์ใช้เพื่อแสดงรับรองมติที่ประชุมสงฆ์และคำที่อุบาสกอุบาสิกาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือยอมรับแล้ว ยังใช้ขึ้นต้นหรือลงท้ายคำอธิษฐาน เช่น สาธุ ขอให้ข้าพเจ้าได้พบเนื้อคู่เสียที. ขอให้คนที่ทำชั่วจงแพ้ภัยตนเองเร็ว ๆ เถิด สาธุ.

          คำว่า สาธุ อาจใช้เป็นคำประชดเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งพูดสอนให้ยึดมั่นในศีลธรรมหรือทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามฟังดูคล้ายกับพระเทศน์ คนฟังก็จะเปล่งคำ สาธุ ล้อเลียน เช่น พอรุ่นพี่บ่นรุ่นน้องเสียยืดยาวเรื่องใช้ไฟฟุ่มเฟือยทำให้โลกร้อน รุ่นน้องก็พากันพนมมือแล้วร้องว่า สาธุ.

          คำว่า สาธุ ใช้ประสมกับคำอื่นอีกหลายคำ ดังปรากฏในคำว่า สาธุชน สาธุการ สาธุศัพท์ สาธุคุณ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.