สามัญ

          คำว่า สามัญ มาจากคำภาษาบาลีว่า สาม (อ่าน สา-มัน-ญะ) แปลว่า ซึ่งเท่าๆ กัน ซึ่งเหมือนๆ กัน.  สิ่งใดก็ตามที่มีขนาด รูปร่าง สีสัน และลักษณะต่าง ๆ เหมือน ๆ กับสิ่งอื่น ๆ ก็เรียกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะแบบ สาม ดังนั้น สามัญ จึงมีความหมายว่า ทั่วไป ธรรมดา ปรกติ เช่น ที่จริงคนธรรมดาสามัญก็แยกความดีความชั่วได้ ยาสามัญ หมายความว่า ยาที่ใช้ได้ทั่วไป เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ และยาลดกรด เป็นยาสามัญ. ชั้นสามัญ หมายความว่า ขั้นต้น เช่น พระราชาคณะมี ๔ ชั้น ชั้นสามัญเป็นชั้นแรก ชั้นธรรมเป็นชั้นสูงสุด. คำว่า สามัญ ใช้ขยายคำนามอื่น มีความหมายว่า เป็นไปตามปรกติ มักคู่กับคำว่า วิสามัญ ซึ่งมีความหมายว่า ไม่เป็นไปตามปรกติ เช่น ลูกเสือสามัญ คู่กับ ลูกเสือวิสามัญ การประชุมสมัยสามัญ คู่กับ การประชุมสมัยวิสามัญ สมาชิกสามัญ คู่กับ สมาชิกวิสามัญ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.